දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය...

Share
මේ කතාව ලියන්න කියල හිතුනේ ඇයි කියන්න මම දන්නේ නැහ. ඒත් හුඟාක් ලස්සන කාලයක වෙච්චි කුලුදුල් ආදරයක් නිසා වෙන්න ඇති.
අදටත් මම ඒ ලස්සන පාසල් කාලයට හුඟාක් ආදරෙයි.
කාලය ගෙවිල ගිහින්... අද අපි ඉන්නෙ එදා හීනෙන්වත් නොහිතපු තැන් වල. ඒත්... කිසිම ව්ගකීමක්.. බරක් පතලක් නැති පිස්සු කියන්නේ හොදම එකෙන් පිස්සු නටපු ඒ කාලේ ජීවිතේ කවදාවත් ආයේ එන්නෙ වත්.... ඒ වගේම අමතක වෙන්නේ වත් නැහ.


මේ කතාව තමයි පිස්සගේ කුලුදුල් ආදරය ගැන කතාව.


කට්ටිය අදහස් දක්වන්න.


*******************************************************************


දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 1

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 2

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 3

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 4

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 5

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 6

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 7 

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 8

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 9 

දිනිති... පාසල් වියේ ඇති වූ කුලුදුල් ආදරය... 10 ( අවසානය. ) 
Related Posts with Thumbnails